PEŁNA OFERTA EDUKACYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji muzealnych opracowanych dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Chcielibyśmy, przygotowywać ich do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, rozwijać zainteresowania różnymi dziedzinami kultury, jak również kształtować hierarchię wartości, wrażliwości, gusta artystyczne, poczucie własnej tożsamości, postawy poszanowania tradycji i kultury.

CENNIK:
Lekcja muzealna:     2 zł od osoby
Prowadzenie lekcji:  10 zł od grupy

Lekcje odbywają się w Galerii Café Silesia, Zabrze ul. 3 Maja 6.
Rezerwacji zajęć należy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem,
pod nr. tel. 32 777 05 01

 

PONADTO MUZEUM ORGANIZUJE WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM PO OSIEDLU PATRONACKIM HUTY DONNERSMARCK (ZANDKA) POŁĄCZONE ZE ZWIEDZANIEM POBLISKIEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO.
WYCIECZKI ORGANIZOWANE SĄ W GODZINACH PRACY MUZEUM. KOSZT 2 ZŁ OD OSOBY PLUS DODATKOWA OPŁATA 10 ZŁ  ZA GODZINĘ OPROWADZANIA.PRZEDSZKOLA , KL. I – III

KTO TY JESTEŚ?
Podczas zajęć dzieci poznają krótką historię oraz symbole Zabrza, Śląska, Polski i Europy .
W części warsztatowej, uczniowie układają z samodzielnie wykonanych flag państw europejskich, mapę Europy z zaznaczeniem charakterystycznych punktów geograficznych. Prowadząca: Dorota Kuder

ZMYSŁY I SZTUKA
Uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. W zależności od prezentowanych wystaw
w muzeum, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty.
W części warsztatowej dzieci wykonują pracę plastyczną, wykorzystując różne faktury materiałów plastycznych. Prowadząca: Dorota Kuder

ŚLĄSKI STRÓJ LUDOWY
Na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, Dzieci poznają dawne techniki barwienia tkanin. Celem lekcji jest podtrzymanie
i rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, językowej. W części plastycznej dzieci wykonują na tkaninie prace z motywem ludowym. Prowadząca: Dorota Kuder

EKOLOGIA I SZTUKA
Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Zajęcia kończą warsztaty twórcze. Prowadząca: Irena Winder

NAJPIĘKNIEJSZE ŚLĄSKIE BAŚNIE I LEGENDY
Uczestnicy poznają najsłynniejsze baśnie i legendy, związane z Zabrzem i Górnym Śląskiem. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta
w czasie zajęć. Prowadząca: Irena Winder

DAWNO TEMU ZA DEBRAMI... BAŚNIE I LEGENDY O POCZĄTKACH ZABRZA I NIE TYLKO
Po zapoznaniu się z kilkoma baśniami i legendami o Zabrzu uczestnicy przystępują do gry, utrwalającej zdobytą wiedzę. Prowadząca: Irena Winder

KL. IV – VI

SZYLDY DAWNEGO ZABRZA 
Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów. W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy warsztatów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji. Prowadząca: Irena Winder

ATRYBUTY I SYMBOLE, CZYLI JAK ROZPOZNAĆŚWIĘTEGO
Zajęcia połączone z warsztatami, podczas których uczestnicy przedstawiają postacie świętych, m.in. patronów zabrzańskich kościołów przy pomocy odpowiedniej symboliki
i atrybutów. Prowadząca: Irena Winder

ZMYSŁY I SZTUKA
Uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. W zależności od prezentowanych wystaw
w muzeum, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty.
W części warsztatowej dzieci wykonują pracę plastyczną, wykorzystując różne faktury materiałów plastycznych. Prowadząca: Dorota Kuder

KTO TY JESTEŚ?
Podczas zajęć dzieci poznają krótką historię oraz symbole Zabrza, Śląska, Polski i Europy .
W części warsztatowej, uczniowie układają z samodzielnie wykonanych flag państw europejskich, mapę Europy z zaznaczeniem charakterystycznych punktów geograficznych. Prowadząca: Dorota Kuder

DAWNO TEMU ZA DEBRAMI... BAJKI I LEGENDY O POCZĄTKACH ZABRZA I NIE TYLKO
Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna. Prowadząca: Irena Winder

EKOLOGIA I SZTUKA
warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką,  jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy. Prowadząca Irena Winder

NAJPIĘKNIEJSZE ŚLĄSKIE BAŚNIE I LEGENDY
Po zapoznaniu się z kilkoma baśniami i legendami o Zabrzu uczestnicy przystępują do gry, utrwalającej zdobytą wiedzę. Prowadząca: Irena Winder

BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Po za poznaniu się z definicjami tytułowych pojęć, wskazaniu podobieństw i różnic między nimi i zapoznaniu się z najbardziej znanymi utworami z poszczególnych gatunków uczestnicy biorą udział  w zajęciach z warsztatami parateatralnymi. Prowadząca: Irena Winder

HISTORIA KL. IV – VI  I GIMNAZJUM

 MOJE- NASZE ZABRZE                                                                                                                              

  Lekcja prowadzona w formie quizu, przy użyciu prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu materiału ilustracyjnego znajdującego się w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi budynkami użyteczności publicznej jakie znajdują się (znajdowały się) na terenie Zabrza. Prowadząca: Urszula Wieczorek, lekcja tylko dla gimnazjum

 EWANGELICY W ZABRZU. Podstawy życia religijnego oraz wkład społeczności ewangelickiej w rozwój Zabrza na przestrzeni wieków 

 Lekcja nawiązuje do przypadającej w 2017 roku 500 rocznicy Reformacji. Jej celem jest wyjaśnienie genezy i skutków rozłamu w kościele zachodnim oraz wskazaniem roli i dorobku społeczności ewangelickiej na terenie Zabrza. Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej oraz dialog z odbiorcami. Zajęcia mają zarówno charakter poznawczy jak i wychowawczy. Oprócz wiedzy historycznej uczeń rozumie i szanuje prawo innych osób do odmiennych obyczajów i przekonań religijnych. Prowadząca: Urszula Wieczorek, lekcja tylko dla gimnazjum

PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki. Prowadząca Irena Winder

KRÓTKA HISTORIA ZABRZA
Pokaz multimedialny przedstawia historię Zabrza w pigułce – powstanie miejscowości wchodzących obecnie w jego skład, zmiany administracyjne (powiat, prawa miejskie, przyłączanie kolejnych dzielnic, zmiany przynależności państwowej); rozwój przemysłu; kwestie wyznaniowe (wielokulturowość).Prowadzący: Piotr Hnatyszyn

EWANGELICY W ZABRZU. PODSTAWY ŻYCIA RELIGIJNEGO ORAZ WKŁAD SPOŁECZNOŚCI EWANGELICKIEJ W ROZWÓJ ZABRZA NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Lekcja nawiązuje do przypadającej w 2017 roku 500 rocznicy Reformacji. Jej celem jest wyjaśnienie genezy i skutków rozłamu w kościele zachodnim oraz wskazaniem roli i dorobku społeczności ewangelickiej na terenie Zabrza. Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej oraz dialog z odbiorcami. Zajęcia mają zarówno charakter poznawczy jak i wychowawczy. Oprócz wiedzy historycznej uczeń rozumie i szanuje prawo innych osób do odmiennych obyczajów i przekonań religijnych. Prowadząca Urszula Wieczorek

MOJE - NASZE ZABRZE
Lekcja prowadzona w formie quizu, przy użyciu prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu materiału ilustracyjnego znajdującego się w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi budynkami użyteczności publicznej jakie znajdują się (znajdowały się) na terenie Zabrza. Prowadząca Urszula Wieczorek

JĘZYK POLSKI KL. IV VI  I GIMNAZJUM

BAŚNIE, PODANIA I LEGENDY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
Po za poznaniu się z definicjami tytułowych pojęć, wskazaniu podobieństw i różnic między nimi i zapoznaniu się z najbardziej znanymi utworami z poszczególnych gatunków uczestnicy biorą udział  w zajęciach z warsztatami parateatralnymi. Prowadząca: Irena Winder

HISTORIA GIMNAZJUM

PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU ZABRZA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki. Prowadząca Irena Winder

KRÓTKA HISTORIA ZABRZA
pokaz multimedialny przedstawia historię Zabrza w pigułce – powstanie miejscowości wchodzących obecnie w jego skład, zmiany administracyjne (powiat, prawa miejskie, przyłączanie kolejnych dzielnic, zmiany przynależności państwowej); rozwój przemysłu; kwestie wyznaniowe (wielokulturowość). Prowadzący Piotr Hnatyszyn

HISTORIA SZTUKI GIMNAZJUM

ŚLADAMI TRADYCJI ŻYCIE CODZIENNE I ODŚWIĘTNE DAWNYCH GÓRNICZYCH SPOŁECZNOŚCI
(z cyklu „Afirmacja śląskich wartości w sztuce regionu”) realizowana w oparciu o muzealną kolekcję malarstwa śląskich  twórców nieprofesjonalnych. Prace tych „piewców śląskości” mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym przekazie kulturowym. Treści zawarte w ich malarstwie mogą pobudzić młodego widza do pewnych refleksji, m.in. nad odchodzącym światem prostych, jednoznacznych wartości tradycyjnego śląskiego etosu. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

HISTORIA LICEA  I SZKOŁY ŚREDNIE               

PLEBISCYT I POWSTANIA ŚLĄSKIE
pokaz multimedialny przedstawia przyczyny powstań śląskich, postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Śląska, propagandę plebiscytową, podział obszaru plebiscytowego po trzecim powstaniu i jego konsekwencje dla Zabrza. Prowadzący: Piotr Hnatyszyn

TEMATY DOSTOSOWYWANE DO WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA

 „ZABRZE – WIZERUNEK MIASTA W MALARSTWIE DAWNYCH MIEJSCOWYCH ARTYSTÓW (OKRES MIĘDZYWOJENNY)
Prezentacja dzieł dawnych zabrzańskich artystów, tj.Josef  Szczes czy  Alfred Broll, którzy sportretowali miasto ( w latach międzywojennych i wcześniej) – jego ulice i place, kopalnie, a także kościoły, reprezentacyjne kamienice, pomniki, park, podmiejskie zagajniki. Ulubionym motywem nastrojowych akwarel Szczesa były śląskie kościółki drewniane z najbliższych okolic Zabrza czy Gliwic. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

Z CYKLU „AFIRMACJA ŚLĄSKICH WARTOŚCI W MALARSTWIE NAIWNYM:

„ZA PROGIEM ŚLĄSKIEGO DOMU (MALARSTWO NAIWNE REGIONU)”
Spojrzenie na tradycyjny śląski dom (ostoję regionalnych wartości kulturowych) oczami lokalnych artystów „gołębiego serca” (w większości już nieżyjących). W swoich obrazach (są to nieraz wyobrażenia o wielkiej plastycznej urodzie) przywołują miejsca swojego dzieciństwa razem z ludźmi, którzy je zamieszkiwali: np. niepowtarzalny klimat tradycyjnej kuchni (jako centrum, gdzie koncentrowało się życie górnośląskiej rodziny, z nieodzowną obecnością krzątającej się kobiety-matki). Podglądamy ich jakby zza firanki przy ich domowych czynnościach, zwyczajnych i banalnych na pozór;  ale także bogatej obrzędowości i zwyczajach. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

ŚLĄSK ZWYCZAJNY I NIEZWYKŁY W SZTUCE REGIONU
Interpretacja treści zawartych w malarstwie twórców określanych często „mistrzami małych ojczyzn”: to kopalnia wiedzy o regionie, jego krajobrazach i ludziach, ich zwyczajach, obyczajach i historii. Ci malarze są żywą kroniką swojej ziemi, nosicielami śląskiego, odchodzącego już w przeszłość obyczaju; ich sztuka jest wyrazem głębokiej identyfikacji  ze śląską ziemią, ale zwłaszcza skrawkiem „najbliższej sercu ojczyzny”. Malarstwo  (obrazy) tych artystów (choć oni sami najczęściej już nie żyją), mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym  przekazie kulturowym. Może ono sprzyjać uświadomieniu młodemu widzowi na czym polega jedyność i niepowtarzalność jego „małej ojczyzny” w stosunku do wszystkich innych miejsc na świecie, pozwala osadzić młodego człowieka w tradycjach jego rodzimej kultury, może sprzyjać poczuciu „zakorzenienia” i lokalnej tożsamości.
Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos


Liczba gości na stronie: 2617269
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle