Usługi komercyjne

CENNIK (BRUTTO) USŁUG KOMERCYJNYCH MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU

I. Usługi związane z dostępem do muzealiów

 1. Kserokopie materiałów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Miejskie w Zabrzu umożliwia wykonanie kserokopii materiałów bibliotecznych, w przypadku których nie ma ryzyka uszkodzenia podczas kserowania. Wykonanie kserokopii możliwe jest wyłącznie na terenie Muzeum.

  Rodzaj usługi Format A4 Format A3
  do użytku prywatnego (1 strona) 0,30 zł 0,50 zł
  cel naukowy (1 strona) 0,20 zł 0,40 zł


 2. Udostępnianie reprodukcji zabytków, licencje na prawo do publikacji Powyższa oferta skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zgoda na udostępnienie reprodukcji zabytków oraz prawa do publikacji może zostać udzielona na cele niekomercyjne (użytek prywatny, cele naukowe, badawcze, edukacyjne) oraz na cele komercyjne. Cel naukowy, badawczy lub edukacyjny musi zostać udokumentowany. Przez cel komercyjny rozumie się działalność, która służy bezpośrednio lub pośrednio osiąganiu zysku przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią. W przypadku łącznego występowania celów przyznawana będzie kwalifikacja komercyjna. Wykonywanie reprodukcji, jeśli licencja nie stanowi inaczej realizowane jest na terenie muzeum. Szczegółowe warunki udostępnienia wizerunku obiektów muzealnych oraz licencja na prawo do publikacji każdorazowo uzgadniana jest z Kierownikiem Działu, do zbiorów którego obiekt należy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora Muzeum, może nastąpić obniżenie lub zwolnienie z opłat wyszczególnionych w tabeli poniżej. Każdorazowo jednak podmiot ponosi koszty przygotowania, tj. wykonania reprodukcji, nagrania na nośnik, etc.

  Tabela opłat licencyjnych*
  Opłata za udzielenie licencji na 1- krotne wykorzystanie zamówienia Cel
  niekomercyjny
  Cel
  komercyjny
  Publikacja książkowa, katalogowa 20 - 50 zł 50 - 300 zł
  Czasopisma, pocztówki, kalendarze, plakaty, ulotki, broszury, inne druki reklamowe 25 - 50 zł 100 - 500 zł
  Publikacja w pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, etc. 25 - 50 zł -

  * Stawki ustalane są indywidualnie w granicach podanego przedziału.

  Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych zamówień oraz w przypadkach, gdy udzielenie licencji przyczynia się do promocji Muzeum i popularyzowania jego zbiorów.

  UWAGA!


  W przypadku kserokopii i zdjęć przekazywanych drogą pocztową oraz płatności dokonywanych przelewem, do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.

  Koszt wykonania zamówionego ujęcia*
  Fotografia 20 zł - od 1 do 10 ujęć, 10 zł od każdego następnego ujęcia
  Skan 5 zł za jeden obiekt
  * Koszt wykonania ujęcia zawiera koszt nagrania na płytę CD/DVD oraz koszt samej płyty.

 3. Kwerenda muzealna

  Rodzaj kwerendy Cena za godzinę kwerendy Zniżka w przypadku uzasadnionego celu naukowego lub popularnonaukowego
  realizowana na podstawie zlecenia instytucji / podmiotu prawnego - cel komercyjny 20 zł 10 zł
  realizowana na wniosek osoby prywatnej 10 zł 5 zł
  realizowana na podstawie zlecenia muzeum, archiwum oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o muzeach 0 zł 0 zł


 4. Użyczanie eksponatów

  Muzeum Miejskie w Zabrzu dopuszcza możliwość użyczanie eksponatów własnych podmiotom nie uprawnionym na podstawie ustawy o muzeach. W tym przypadku każde użyczenie, zarówno odnośnie kosztów jak i warunków użyczenia podlega indywidualnej ocenie i wycenie.

  Podstawa prawna cennika usług komercyjnych Muzeum Miejskiego w Zabrzu
  Ustawa o muzeach z dnia 21.11.1996 (Dz. U. z 1997r., nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami)


  Art. 25.

  1. Muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie.

  2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor muzeum. W uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

  3. Nie pobiera się opłat za wypożyczenia muzealiów między muzeami krajowymi oraz, pod warunkiem wzajemności, między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Art. 25a.

  1. Wizerunki muzealiów mogą być utrwalone i przechowywane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

  2. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.

  3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum. W uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

Cennik do pobrania w PDF (54,9KB)

Liczba gości na stronie: 7130726
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle